Jump to content
FAS Goran
vaskez

Usvojen novi ZOBS & prateći akti

Recommended Posts

...inace samo da dodam nesto od dana kad stupi novi zakon o saobracajnim propisima nema vise moja rec protiv pandurove od tog datuma on je stalno upravu. Eto odgovora kako ce da pisu kazne za preglasnu muziku,tel,migavaci td.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Verujem da pandur mora i neki dokaz da pruži, barem za one veće prekršaje? Tek će onda da pljušti mito, kao kiša.

Share this post


Link to post
Share on other sites

samo za vece prekrsaje mozes da trazis suocavanje mada razmisljaju i to da izbace malo kasa da se napuni. Inace stampaju se kazne svaka za posebni prekrsaj na kojima na poledjini pise sta i kao ti je dozvoljeno uglavnom nista. Oce ljudi da ubrzaju napatu :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Joj pa mi nemamo pandure za ovakav zakom.

Polazi se od toga da su oni apsolutno pošteni i bezgrešni.

Share this post


Link to post
Share on other sites

samo jos da uvedu i streljanje za saobracajni prekrsaj.ogranicenja brzine nisu menjali od kako je fica bio prosecan auto

Share this post


Link to post
Share on other sites

pa od BG do Ljiga ti je sve neko naselje.pola srbije je uz puteve.znaci da jurim da kupim dobrog konja i taljige :rant:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ima i cigani sa frezama da placaju kazne za prekoracenje brzine.A mozda cu i ja,ako jako stisnem gas nizbrdo. :dizzy:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Radar detektori i ometači :

Član 29.

U vozilu se u saobraćaju na putu ne sme koristiti, niti nalaziti, uređaj odnosno sredstvo, kojim se može otkrivati ili ometati rad uređaja za merenje brzine kretanja vozila, odnosno drugih uređaja namenjenih za otkrivanje i dokumentovanje prekršaja.

Zabranjeno je stavljati u promet i reklamirati uređaje i predmete iz stava 1. ovog člana.

Neprilagođena brzina :

Član 42.

Vozač je dužan da brzinu kretanja vozila prilagodi osobinama i stanju puta, vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i tereta, gustini saobraćaja i drugim saobraćajnim uslovima, tako da vozilo može blagovremeno da zaustavi pred svakom preprekom koju pod datim okolnostima može da vidi ili ima razloga da predvidi, odnosno da vozilom upravlja na način kojim ne ugrožava bezbednost saobraćaja.

Dakle, ubačeno je ono '' ima razloga da predvidi'', što je bolja opcija...

Manifestacije :

Član 123.

Zabranjeno je održavanje sportskih ili drugih priredbi na putu.

Izuzetno, sportska ili druga priredba na putu se može održati kada teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova izda dozvolu za njeno održavanje.

Ukoliko se priredba održava na teritoriji za koju su nadležne dve ili više organizacionih jedinica, dozvolu izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Ukoliko je prilikom održavanja sportskih ili drugih priredbi na putu potrebno obustaviti saobraćaj ili izvršiti druge izmene u režimu saobraćaja, dozvola se izdaje uz prethodnu saglasnost ministarstva, odnosno organa jedinica lokalne samouprave, nadležnog za poslove saobraćaja.

Član 124.

Dozvola za održavanje sportskih i drugih priredbi na putu može se izdati organizatoru koji ima svojstvo pravnog lica sa sedištem u Republici Srbiji.

Zahtev za izdavanje dozvole podnosi se najkasnije 15 dana pre održavanja sportske ili druge priredbe na putu.

Zahtev za izdavanje dozvole sadrži: poslovno ime organizatora priredbe, ime i prezime odgovornog lica za bezbednost priredbe, put (relaciju i mesto) na kojem će se priredba održati, vreme održavanja, sa satnicom svih karakterističnih obeležja priredbe i mere koje će organizator preduzeti radi obezbeđenja učesnika priredbe i gledalaca, program sportske ili druge priredbe, kalendar i pravila takmičenja (elaborat). Uz zahtev se prilaže saglasnost upravljača puta za održavanje priredbe na putu, primerak identifikacionih oznaka lica koja obezbeđuju priredbu i oznake vozila koja prate učesnike priredbe.

U dozvoli kojom se odobrava održavanje sportske ili druge priredbe na putu odrediće se vreme i mesto održavanja, mere koje je potrebno preduzeti radi bezbednog održavanja priredbe i troškovi koji proizilaze iz njenog održavanja.

Organizator je dužan da sportsku ili drugu priredbu na putu organizuje i sprovede bezbedno, na način određen u dozvoli.

Troškovi državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i upravljača puta, nastali usled održavanja sportske i druge priredbe, padaju na teret pravnog lica koje organizuje priredbu.

Član 125.

Organizator sportske ili druge priredbe na putu obavezan je da, o merama ograničenja ili zabrane saobraćaja, obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja najkasnije 48 sati pre početka priredbe.

Ministarstvo unutrašnjih poslova može zabraniti, odnosno prekinuti, održavanje sportske ili druge priredbe na putu, kada utvrdi da organizator nije preduzeo mere određene u dozvoli ili ako to zahtevaju drugi razlozi bezbednosti.

Rešenje o zabrani, odnosno, prekidu priredbe donosi se u skraćenom postupku ili usmeno, saglasno odredbama Zakona o opštem upravnom postupku.

Član 127.

Organizator ne sme početi sa održavanjem sportske ili druge priredbe ili aktivnosti na putu, ako nije preduzeo sve mere obezbeđenja određene u dozvoli.

Organizator je dužan da prekine održavanje sportske i druge priredbe na putu:

1) ako su ugroženi učesnici ili gledaoci,

2) ako se u većoj meri naruši javni red i mir,

3) ako se ne sprovode mere bezbednosti određene u dozvoli,

4) ako to zahtevaju drugi razlozi bezbednosti.

Ukoliko organizator ne može da obezbedi posebne bezbednosne mere u toku priredbe, organ koji je izdao dozvolu može odrediti potreban broj policijskih službenika radi preduzimanja tih mera. U navedenom slučaju troškove preduzimanja tih mera snosi organizator priredbe.

Član 128.

Takmičare na priredbi i učesnike drugih aktivnosti mogu pratiti samo vozila obeležena posebnom oznakom, koju određuje organizator.

Ukoliko se priredba održava na teritoriji dve ili više organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova primerak oznake iz stava 1. ovog člana organizator dostavlja tim organizacionim jedinicama najkasnije 48 sati pre početka priredbe.

Član 129.

Lica koja obezbeđuju priredbu i nalaze se na putu ili delu puta na kojem se priredba održava, moraju nositi svetloodbojni prsluk i identifikacione oznake lica zaduženih za obezbeđenje priredbe.

Ukoliko se priredba održava na teritoriji dve ili više organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova primerak oznake iz stava 1. ovog člana organizator dostavlja tim organizacionim jedinicama najkasnije 48 sati pre početka priredbe.

Dozvole :

Član 180.

Vozačku dozvolu može dobiti lice koje je navršilo:

1) 15 godina za kategoriju M,

2) 16 godina za kategoriju F,

3) 16 godina za kategorije AM i A1,

4) 18 godina za kategoriju: A2,

5) 18 godina za kategorije B, V1 i BE,

6) 18 godina za kategorije: C1 i C1E,

7) 21 godinu za kategorije S, CE, D1, D1E,

8) 24 godine za kategorije D i DE,

9) 24 godine za kategoriju A, osim za lica koja vozačku dozvolu za kategoriju A2 poseduju najmanje 2 godine.

Izuzetno od odredbi prethodnog stava učenik srednje škole koji se obrazuje za zanimanje vozač motornih vozila mora imati navršenih 18 godina života za dobijanje vozačke dozvole kategorije C i SE.

Izuzetno od stava 1, vozačku dozvolu za kategoriju C može dobiti lice koje navrši 18 godina, a za kategoriju D lice koje navrši 21 godinu ako upravlja vozilom koje koriste vozila vatrogasne službe i vozila za očuvanje javnog reda i mira, odnosno odbrane.

Član 181.

Vozačku dozvolu za kategorije BE mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju B.

Vozačku dozvolu za kategorije C1E mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategorije C1.

Vozačku dozvolu za kategoriju CE, mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategorije C.

Vozačku dozvolu za kategoriju D1E mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategorije D1.

Vozačku dozvolu za kategoriju DE mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategorije D.

Vozačku dozvolu za kategorije S i S1 mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategorije B.

Vozačku dozvolu za kategoriju D mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategorije S najmanje 2 godine.

Vozačku dozvolu za kategoriju D1 mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategorije S1 najmanje 2 godine.

Probna vozačka :

Član 182.

Licu koje ispunjava sve uslove za upravljanje vozilom B kategorije, a nije navršilo 18 godina života izdaće se probna vozačka dozvola kad navrši 17 godina, sa važnošću do sticanja punoletstva.

Probna vozačka dozvola se može koristi samo u Republici Srbiji.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu B kategorije ne sme da započne i upravlja vozilom bez nadzora lica u vozilu koje ima vozačku dozvolu B kategorije u trajanju od najmanje 5 godina.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da upravlja motornim vozilom u periodu od 23.00 do 5.00 časova, koristi telefon i druga sredstva za komunikaciju za vreme vožnje.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu se ne sme kretati brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće.

Lice koje vrši nadzor dužno je da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način i u skladu sa propisima.

Motorno vozilo, kojim upravlja vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom „P“, koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.

Probna vozačka dozvola će se izdati i licu koje je navršilo 18 godina, koje prvi put stiče pravo na upravljanje motornim vozilima „B“ kategorije. Na ovo lice primenjuju se odredbe propisane u stavovima 2, 4, 5. i 7. ovog člana.

Probna vozačka dozvola za lica iz prethodnog stava izdaje se sa rokom važenja od 1 godine.

Ministar nadležan za poslove saobraćaja propisaće posebne uslove o izgledu, tehničkim karakteristikama i načinu postavljanja posebne oznake iz prethodnog stava ovog člana.

Alkohol i ostalo... :

Član 187.

Vozač koji je nesposoban za bezbedno upravljanje vozilom, odnosno u tolikoj meri umoran, odnosno bolestan ili je u takvom psihičkom stanju da nije sposoban da bezbedno upravlja vozilom, ne sme da upravlja vozilom u saobraćaju.

Vozač ne sme da upravlja vozilom u saobraćaju na putu niti da počne da upravlja vozilom ako je pod dejstvom alkohola i /ili psihoaktivnih supstanci.

Pod dejstvom alkohola je vozač, odnosno lice za koje se analizom odgovarajućeg uzorka krvi utvrdi sadržaj alkohola veći od 0,30 mg/ml ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvrđeno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za merenje alkoholisanosti (alkometrom i dr.), što odgovara sadržini alkohola u krvi većoj od 0,30 mg/ml.

Izuzetno od odredbi stava 3. ovog člana kada učestvuje u saobraćaju ne sme da ima u organizmu psihoaktivnih supstanci ili alkohola ili da pokazuje znake poremećaja, koje su posledica konzumiranja alkohola i /ili psihoaktivnih supstanci:

1) vozač motornog vozila koje je registrovano za prevoz više od 8 lica, osim vozača, odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg,

2) vozač motornog vozila koji obavlja javni prevoz lica, odnosno stvari,

3) vozač vozila kojim se prevoze opasne materije, odnosno vrši vanredni prevoz,

4) vozač vozila kategorije A1, A2, AM i A,

5) instruktor vožnje,

6) kandidat za vozača tokom praktične obuke i polaganja praktičnog dela vozačkog ispita,

7) vozač sa probnom vozačkom dozvolom,

8) lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom,

9) ispitivač na praktičnom delu vozačkog ispita,

10) vozač vozila sa pravom prvenstva prolaza i vozač vozila pod pratnjom.

Prema utvrđenom sadržaju alkohola u krivi stepeni alkoholisanosti vozača, instruktora vožnje i kandidata za vozača su :

1) do 0,30 mg/ml - blaga alkoholisanost,

2) od 0,31 mg/ml do 0,50 mg/ml - umerena alkoholisanost,

3) od 0,51 mg/ml do 1,19 mg/ml - srednja alkoholisanost,

4) od 1,20 mg/ml do 1,60 mg/ml - teška alkoholisanost,

5) od 1,61 mg/ml do 2,00 mg/ml - veoma teška alkoholisanost,

6) više od 2,00 mg/ml - potpuna alkoholisanost.

Pod dejstvom psihoaktivnih supstanci je lice za koje se ispitivanjem pomoću odgovarajućih sredstava i metoda (test za utvrđivanje prisustva psihoaktivnih supstanci i dr.) utvrdi prisustvo ovih supstanci u organizmu.

Vozač je nesposoban za bezbedno upravljanje vozilom kada se stručnim pregledom utvrdi da je u tolikoj meri umoran, bolestan ili je u takvom psihofizičkom stanju da nije sposoban da bezbedno upravlja vozilom.

Smatraće se da vozač upravlja vozilom u saobraćaju kada je pokrenuo vozilo sa mesta na putu.

Odredbe ovog člana primenjuju se i na vozače tramvaja.

Nove kategorije za vozačke :

Član 195.

Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim vozilima odnosno skupovima vozila sledećih kategorija:

1) AM - Mopedi, laki tricikli ili laki četvorocikli,

2) A1 - Motocikli čija radna zapremina motora nije veća 125 sm3 i snage motora do 11 kW čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,1 kW/kg i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW,

3) A2 - Motocikli čija snaga motora nije veća od 35kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg,

4) A - Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW,

5) V1 - teški četvorocikli,

6) B - Motorna vozila osim vozila A, A1, A2, AM, F i M, čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3500kg, i koje nemaju više od 8 mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača,

7) BE - Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji V, najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg a nije veća od 3500 kg,

8) C1- Motorna vozila, osim kategorije A, A1, A2, AM, F, M, V, D i D1, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3500 kg, a nije veća od 7500 kg,

9) C1E - Skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju C1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 750 kg i najveća dozvoljena masa skupa ne prelazi 12000 kg, kao i skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju V, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 3500 kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12000 kg,

10) C - Motorna vozila, osim kategorije A, A1, A2, AM, F, M, V, D i D1, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3500 kg,

11) CE - Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg,

12) D1 - Motorna vozila za prevoz lica koje osim sedišta za vozača imaju više od 8, a najviše 16 sedišta i čija maksimalna dužina ne prelazi 8 metara,

13) D1E - Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg,

14) D - Motorna vozila za prevoz lica, koje osim sedišta za vozača imaju više od osam sedišta,

15) DE - Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg,

16) F - Traktori sa ili bez priključnih vozila i radne mašine,

17) M - motokultivator.

Vozač vozila kategorije C1E, CE, D1E ili DE može da upravlja skupom vozila kategorije BE.

Vozač vozila kategorije CE može da upravlja skupom vozila kategorije DE, ukoliko ima kategoriju D.

Vozač vozila kategorije CE može da upravlja skupom vozila kategorije C1E, odnosno vozač kategorije DE kategorijom D1E.

Vozač vozila V kategorije ima pravo da upravlja i lakim triciklima i lakim četvorociklima, teškim triciklima čija snaga motora nije veća 15 kW, lakim i teškim četvorociklima i teškim triciklima čija snaga motora nije veća 15 kW kada napuni 21 godinu.

Vozač vozila V1 kategorije ima pravo da upravlja i lakim triciklima, teškim triciklima čija snaga motora nije veća od 15 kW, lakim i teškim četvorociklima.

Traktorom i radnom mašinom može upravljati samo vozač koji ima vozačku dozvolu za vozila kategorije F.

Vozač vozila kategorije A2 može da upravlja vozilom kategorije A1.

Vozač vozila kategorije A, može da upravlja vozilom kategorije A1, A2 i AM, vozač vozila kategorije C može da upravlja vozilom C1 kategorije, vozač vozila kategorije B može da upravlja vozilom V1 kategorije i vozač vozila kategorije D može da upravlja vozilom D1 kategorije.

Vozači kategorija V, S, S1, D i D1 mogu da upravljaju tim vozilima i kada im je pridodato priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg.

Motokultivatorom može upravljati vozač koji ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom bilo koje kategorije.

Skupne kategorije vozačkih :

Član 196.

Licima koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona stekla pravo na upravljanje motornim vozilima odnosno skupovima vozila određene kategorije, traktorima, radnim mašinama, motokultivatorima biciklima sa motorom i tramvajima, na njihov zahtev izdaće se vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom odnosno skupom vozila sledećih kategorija:

1) A kategorije - vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija A, A1, A2, F, AM i M,

2) V kategorije - vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija V, V1, VE, F, AM i M,

3) S kategorije - vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija S, S1, V, V1, VE, F, AM i M,

4) D kategorije - vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija D, D1 S, S1, V, V1, VE, F, AM i M,

5) potvrda o poznavanju saobraćajnih propisa - F, M i AM,

6) S, D i E kategorije - vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija VE, SE, S1E, DE i D1E,

7) S i E kategorije - vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija VE, SE i S1E,

8) V i E kategorije - vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija VE,

9) dozvola za vozače traktora - vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija F, M i AM.

Modifikacije na vozilima

Član 249.

Motorna i priključna vozila koja se pojedinačno ili serijski proizvode ili prepravljaju, odnosno njihovi uređaji, sklopovi i oprema, moraju biti usaglašeni sa jednoobraznim tehničkim uslovima u skladu sa propisima o homologaciji.

Pre stavljanja u promet, odnosno puštanja u saobraćaj vozila iz stava 1. mora se utvrditi i da li ova vozila ispunjavaju propisane uslove u skladu sa ovim zakonom.

Uverenje (potvrdu) o ispunjenosti uslova iz stava 2. ovog člana izdaje Agencija.

Jedan primerak uverenja iz stava 3. ovog člana za pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno vozilo mora se nalaziti u vozilu, kada vozilo učestvuje u saobraćaju na putu, a vozač je dužan da ga pokaže na zahtev ovlašćenog lica.

Bliže uslove o postupku i načinu ispitivanja vozila, izdavanja uverenja i potvrda i vođenju evidencija o obavljenim ispitivanjima donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja na predlog Agencije.

Poslove iz stava 3. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.

Član 250

U postupku izdavanja uverenja iz člana 249. stav 3. za vozilo koje se serijski proizvodi i za koje je izdato uverenje o usklađenosti sa propisima o homologaciji Agencija utvrđuje da li vozilo ispunjava uslove iz stava 2. tog člana.

U postupku izdavanja uverenja iz člana 249. stav 3. za vozilo koje se pojedinačno proizvodi, a za koje nije izdato uverenje o usklađenosti sa propisima o homologaciji Agencija utvrđuje da li uređaji i sklopovi vozila ispunjavaju uslove iz propisa o homologaciji i da li vozilo u celini ispunjava uslove iz stava 2. tog člana.

Prepravka vozila, sem u slučaju ugradnje uređaja za pogon na alternativna pogonska goriva, mora biti izvršena u skladu sa smernicama koje određuje proizvođač vozila koje se prepravlja ili na način za koji je proizvođač potvrdio da se može izvesti na vozilu.

Pre izvršenja prepravke vozila mora se sačiniti tehnička dokumentacija o prepravci koju odobrava Agencija.

Agencija nakon uvida u tehničku dokumentaciju može istu odobriti i bez ispunjenja uslova iz stava 3. ovog člana, a posebno u slučajevima kada se takvim prepravkama unapređuje bezbednost vozila, tehnička kultura i pronalazaštvo, odnosno omogućava obavljanje određenih delatnosti za koje se vozilo posebno ne proizvodi. Agencija na zahtev privrednog društva, dugog pravnog lica ili preduzetnika, koji ispunjava uslove iz člana 4. stav 3. ovog zakona, može odobriti tehničku dokumentaciju za ugradnju uređaja na pogon na alternativna pogonska goriva u vozila određene marke i tipa, sa identičnim načinom pripreme goriva i smeše. U tom slučaju nije potrebna overa tehničke dokumentacije za pojedinačno vozilo te marke i tipa pod uslovom da je ugradnju izvršilo lice kome je odobrena ta tehnička dokumentacija.

Prepravku, odnosno pojedinačnu proizvodnju vozila može da izvrši privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik iz člana 4. stav 3. ovog zakona.

Agencija može odobriti da prepravku vozila na osnovu odobrene tehničke dokumentacije, izvrši i građanin, samo ako to čini za sopstvene potrebe, kada se takvim prepravkama unapređuje bezbednost vozila, tehnička kultura i pronalazaštvo, odnosno omogućava obavljanje određenih delatnosti za koje se vozilo posebno ne proizvodi.

Agencija u postupku utvrđivanja da li motorna i priključna vozila koja se pojedinačno ili serijski proizvode ili prepravljaju, ispunjavaju propisane uslove iz člana 249. stav 1. i 2. može, nakon uvida u tehničku dokumentaciju, obavljanje pojedinih ispitivanja vozila, odnosno uređaja na vozilu, kao i merenja, poveriti određenom privrednom društvu ili drugom pravnom licu koje je materijalno i stručno osposobljeno da ta ispitivanja, odnosno merenja izvrši.

U slučaju iz prethodnog stava Agencija će u zahtevu za ispitivanje jasno odrediti koja pojedina ispitivanja i merenja se tom prilikom moraju obaviti.

Uverenje iz člana 249. stav 3. za vozila koja su prepravljena može se izdati samo kada se tokom ispitivanja utvrdi da su tehnički ispravna.

Poslove navedene u stavu 1,2,4,5,7,8 i 9. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.

Član 251.

Kada se na tehničkom pregledu ili na drugi način, za vozila koja su registrovana u Republici Srbiji ili se uvoze u Republiku Srbiju, utvrdi neslaganje podataka za vozilo koji su upisani u saobraćajnu dozvolu, sa podacima iz Baze podataka o motornim i priključnim vozilima (koju obezbeđuje Agencija) sprovešće se, pre izdavanja saobraćajne dozvole, odnosno izdavanja registracione nalepnice, postupak utvrđivanja da li vozilo ispunjava propisane uslove iz ovog zakona i tom prilikom utvrditi stvarno stanje u pogledu spornih tehničkih karakteristika.

Postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova iz prethodnog stava obavlja Agencija ili druga stručna organizacija koju Agencija odredi.

Poslove navedene u stavu 1. i 2. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.

Gas

Član 252.

Uređaji za pogon vozila na gas koji su ugrađeni u motorna vozila moraju se podvrgavati periodičnom pregledu kod pravnog lica koga ovlasti Agencija.

Pregledi iz prethodnog stava moraju se obavljati u rokovima koji ne mogu biti duži od 5 godina.

O ispravnosti uređaja pravno lice iz stava 1. izdaje potvrdu.

Pravna lica iz stava 1. dužna su da pregled vrše propisno i na savestan način.

Vozilo u koje su ugrađeni uređaji za pogon na gas, ne sme da učestvuje u saobraćaju na putu, dok se na pregledu iz stava 2. ne utvrdi da su isti ispravni .

Vozač vozila sa ugrađenim pogonom na gas mora posedovati kod sebe potvrdu iz prethodnog stava i istu pružiti na uvid ovlašćenom licu.

Poslove iz stava 1. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.

Tehnički

Član 254

Radi utvrđivanja tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila vrši se tehnički pregled tih vozila.

Na tehničkom pregledu se utvrđuje da li je motorno, odnosno priključno, vozilo tehnički ispravno i da li ispunjava druge tehničke propise i uslove za učešće u saobraćaju.

Tehnički pregledi vozila iz stava 1. ovog člana mogu biti: redovni, vanredni i kontrolni.

Ministar unutrašnjih poslova donosi propise o tehničkom pregledu vozila.

Član 264.

Redovni tehnički pregledi su godišnji i šestomesečni.

Redovnom godišnjem tehničkom pregledu vozilo se podvrgava pre izdavanja, saobraćajne dozvole odnosno izdavanja registracione nalepnice. Ovaj tehnički pregled se može izvršiti do 30 dana pre podnošenja zahteva za registraciju, odnosno nakon isteka roka važenja saobraćajne dozvole.

Izuzetno od odredbi stava 2. ovog člana novoproizvedeno vozilo nakon registracije se podvrgava sledećem redovnom tehničkom pregledu nakon dve godine.

Redovni šestomesečni tehnički pregled se mora obaviti pre isteka roka od 6 meseci od dana početka važenja saobraćajne dozvole, odnosno registracione nalepnice. Redovni šestomesečni tehnički pregled se može obaviti najranije 15 dana pre isteka napred navedenog roka.

Redovnom šestomesečnom tehničkom pregledu se moraju podvrgavati:

1) motorna i priključna vozila kojima se obavlja javni prevoz,

2) autobusi,

3) motorna i priključna vozila za prevoz opasnih materija,

4) motorna i priključna vozila koja se koriste za obuku kandidata za vozače,

5) motorna vozila koja imaju ugrađene uređaje za davanje posebnih svetlosnih i zvučnih znakova ili se upotrebljavaju kao vozilo iz člana 106. i 108. ovog zakona (vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prvenstva prolaza),

6) motorna i priključna vozila čija je najveće dozvoljena masa veća od 3.500 kg,

7) motorno odnosno priključno vozilo za iznajmljivanje bez vozača (rent -a - kar),

8) motorno vozilo starosti preko 15 godina (starost vozila se utvrđuje u odnosu na godinu proizvodnje).

U saobraćaju na putu ne sme učestvovati vozilo iz stava 5. ovog člana dok se na redovnom šestomesečnom pregledu, u roku iz stava 4, ne utvrdi da je tehnički ispravno.

Vlada određuje najnižu cenu redovnog tehničkog pregleda vozila, na predlog ministarstva nadležnog za trgovinu i usluge.

Pravno lice ne može odrediti nižu cenu za vršenje redovnog tehničkog pregleda vozila od najniže cene određene u smislu prethodnog stava.

Član 266.

Kontrolni tehnički pregled se vrši po nalogu ovlašćenog lica Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno inspektora za drumski saobraćaj, radi kontrole tehničke ispravnosti vozila.

Na kontrolni tehnički pregled može se uputiti samo vozilo koje je u voznom stanju, odnosno vozilo kod kojeg u saobraćajnoj nezgodi nije došlo do mehaničkih oštećenja uređaja i sklopova od presudnog značaja za bezbedno upravljanje vozilom.

Član 267.

Troškove kontrolnog tehničkog pregleda, u slučaju da je na kontrolnom tehničkom pregledu utvrđeno da je vozilo neispravno, snosi vlasnik vozila ili korisnik vozila, a u slučaju da je na kontrolnom tehničko pregledu utvrđeno da je vozilo ispravno, organ čije je službeno lice naložilo kontrolni tehnički pregled.

Vlasnik, odnosno korisnik, koji nije na licu mesta izmirio troškove kontrolnog tehničkog pregleda, dužan je da to učini u roku od 8 dana od dana vršenja kontrolnog tehničkog pregleda.

Ukoliko vlasnik, odnosno korisnik, vozila ne izmiri troškove kontrolnog tehničkog pregleda na licu mesta, izmirenje troškova će se sprovesti prinudnim putem.

Vlada određuje cenu kontrolnog tehničkog pregleda vozila, na predlog ministarstva nadležnog za trgovinu i usluge.

Pravno lice ne može odrediti višu cenu za vršenje kontrolnog tehničkog pregleda vozila od najniže cene određene u smislu stava 4. ovog člana

Član 265.

Vanredni tehnički pregled obavlja se nakon popravke i pre puštanja u saobraćaj vozila, kod kojeg su u saobraćanoj nezgodi ili na drugi način oštećeni vitalni sklopovi i uređaji bitni za bezbedno učestvovanje vozila u saobraćaju, odnosno koje nakon toga nije bilo u voznom stanju, kao i vozila koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti utvrđene na kontrolnom tehničkom pregledu.

Troškove vanrednog tehničkog pregleda snosi vlasnik odnosno korisnik vozila.

Vlada određuje najnižu cenu vanrednog tehničkog pregleda vozila, na predlog ministarstva nadležnog za trgovinu i usluge.

Pravno lice ne može odrediti nižu cenu za vršenje vanrednog tehničkog pregleda vozila od najniže cene određene u smislu stava 3. ovog člana.

Posebne mere i ovlašćenja

Član 278.

Posebne mere i ovlašćenja preduzimaju se radi sprečavanja ugrožavanja bezbednosti učesnika u saobraćaju odnosno omogućavanja odvijanja saobraćaja.

Posebne mere, odnosno ovlašćenja iz stava 1. ovog člana su:

1) isključenje vozača iz saobraćaja,

2) zadržavanje vozača,

3) upućivanje vozača na kontrolni lekarski pregled,

4) utvrđivanje prisustva alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci kod učesnika u saobraćaju,

5) zaustavljanje, odnosno upućivanje radi zaustavljanja vozila na bezbednom mestu ili uključivanja na put za tu vrstu ili kategoriju vozila,

6) isključenje vozila iz saobraćaja,

7) nalaganje mera radi otklanjanja odnosno sprečavanja nastanka opasnosti na putu,

8) snimanje saobraćaja i učesnika u saobraćaju korišćenjem odgovarajućih sredstava kao i dokumentovanje prekršaja i drugih delikta u saobraćaju,

9) privremeno oduzimanje predmeta prekršaja,

10) oduzimanje obrasca strane vozačke dozvole kada vozač poseduje više od jedne vozačke dozvole,

11) upućivanje na kontrolni tehnički pregled vozila,

12) uklanjanje odnosno premeštanje vozila,

13) merenje osovinskog opterećenja vozila i ukupne mase vozila.

Mere i ovlašćenja iz stava 2. tačke 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11. i 12. ovog člana nalaže i preduzima policijski službenik prilikom kontrole saobraćaja, mere i ovlašćenja iz tačke 2, 3, 7, 8. nalaže i preduzima teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova ili drugi organ ovlašćen ovim zakonom. Mere iz tačke 13. nalažu i preduzimaju policijski službenik prilikom kontrole saobraćaja odnosno ovlašćeno lice ministarstva nadležnog za saobraćaj.

...

Ministar unutrašnjih poslova će propisati način, postupak i sredstva sprovođenja kao i vođenje obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja.

Bliže propise o posebnim merama bezbednosti vojnih učesnika u saobraćaju donosi ministar nadležan za poslove odbrane.

Isključenje iz saobraćaja i zadržavanje vozača

Član 279

Policijski službenik će privremeno isključiti vozača iz saobraćaja:

1) ako je zbog telesnog, odnosno duševnog stanja očigledno smanjena njegova sposobnost za upravljanje vozilom (umor, bolest, povrede i sl.),

2) ako je pod dejstvom alkohola koje je nedozvoljeno ovim zakonom,

3) ako je pod dejstvom psihoaktivnih supstanci,

4) ako odbije da se podvrgne ispitivanju, odnosno stručnom pregledu,

5) ako vozač zahteva analizu krvi, odnosno urina u smislu ovog zakona,

6) ako ne poštuje ograničenja koja su mu naložena ili određena,

7) ako prekorači vreme dozvoljenog trajanja upravljanja vozilom u toku 24 sata,

8) ako se nasilnički ponaša u saobraćaju (nasilnička vožnja),

9) koji nema vozačku dozvolu za kategoriju vozila kojim upravlja, odnosno ako upravlja vozilom nakon isteka roka važenja vozačke dozvole, odnosno probne dozvole,

10) koji koristi stranu vozačku dozvolu iz čijeg sadržaja se ne može utvrditi da li vozač ima pravo na upravljanje tim vozilom,

11) koji upravlja vozilom za vreme trajanja zaštitne mere ili mere bezbednosti,

12) vozač koji je zatečen da upravlja vozilom u saobraćaju za vreme trajanja isključenja.

U slučajevima isključenja iz tačke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, isključenje traje 24 sata, a u ostalim slučajevima dok traju razlozi zbog kojih je vozač isključen. U slučaju isključenja vozača iz tačke 7. isključene traje dok ne prestanu razlozi a najduže 24 sata

Izuzetno od odredbi prethodnog stava isključenje vozača koji je blago, odnosno umereno alkoholisan traje 12 sati.

Isključenje vozača se sprovodi na osnovu naredbe ovlašćenog policijskog službenika.

Član 283.

Vozač koji je pod dejstvom alkohola kod koga je utvrđena sadržina alkohola u krvi od najmanje 1,20 mg/ml i/ili je pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, zadržaće se po naredbi policijskog službenika do otrežnjenja, a najduže dvanaest sati.

Mera iz stava 1. ovog člana može se primeniti na vozača pod dejstvom alkohola kod koga je utvrđena i manja sadržina alkohola u krvi ako izražava nameru, odnosno ako postoji opasnost da će nastaviti sa upravljanjem vozilom nakon što je isključen iz saobraćaja.

Zadržavanje je obavezno i za vozača koji odbije da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola i/ili drugih psihoaktivnih supstanci.

Bliže propise o uslovima koje mora ispunjavati prostorija za zadržavanje propisuje ministar nadležan za poslove zdravlja uz saglasnost ministra unutrašnjih poslova.

Član 284.

Vozač koji je zatečen u činjenju prekršaja i koji izražava nameru za dalje činjenje prekršaja, odnosno koji je nastavio sa činjenjem tog prekršaja, dovešće se nadležnom organu za prekršaje.

Ako se dovođenje iz stava 1. ovog člana ne može izvršiti odmah, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova će ovo lice zadržati najduže 24 sata.

U cilju osiguranja izvršenja kazne ili zaštitne mere odnosno mere bezbednosti, kao i obezbeđenja prisustva u prekršajnom postupku, za prekršaje predviđene ovim zakonom, policijski službenik može licu koje nema prebivalište ili stalni boravak u Republici Srbiji, odnosno licu koje bi odlaskom u inostranstvo na duže vreme izbeglo odgovornost za prekršaj propisan ovim zakonom, privremeno oduzeti putnu ili drugu ispravu za prelazak državne granice.

Zadržavanje isprave iz prethodnog stava može trajati do prestanka razloga, a najduže 5 dana.

Snimanje saobraćaja, presretači

Član 286

Organ nadležan za poslove saobraćaja i teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova mogu snimati saobraćaj i učesnike u saobraćaju radi dokumentovanja prekršaja i drugih delikta u saobraćaju, praćenja saobraćajnih uslova, bezbednosti saobraćaja i ponašanja učesnika u saobraćaju.

U cilju otkrivanja i dokazivanja prekršaja policijski službenici mogu koristiti vozila sa ili bez spoljnih obeležja policije, sa ugrađenim uređajima za utvrđivanje prekršaja u saobraćaju (vozilo - presretač).

Na vozilo - presretač se, dok vrši utvrđivanje prekršaja i drugih delikta i njihovo dokumentovanje, ne odnose odredbe ovog zakona o ograničenju brzine kretanja, pod uslovom da time ne ugrožava bezbednost saobraćaja.

Vozilo - presretač je vozilo sa prvenstvom prolaza kada daje propisane posebne svetlosne i zvučne znake, najmanje jedno plavo trepćuće ili rotaciono svetlo i zvučni znak promenljive frekvencije. Znakovi se daju nakon što prekršaj bude otkriven i dokumentovan u cilju zaustavljanja i daljeg procesuiranja učinioca prekršaja odnosno drugog delikta.

Bliže propise o načinu upotrebe sredstva za snimanje i njihovim tehničkim karakteristikama propisuje ministar nadležan za poslove saobraćaja uz saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova.

Slanje na kontrolni tehnički

Član 287.

Policijski službenik koji posumnja u tehničku ispravnost vozila može uputiti vozilo na kontrolni tehnički pregled.

Policijski službenik odrediće gde će se kontrolni tehnički pregled izvršiti vodeći računa o vrsti vozila i ovlašćenju za vršenje tehničkog pregleda koje ima privredno društvo, a posebno o udaljenosti objekta za vršenje tehničkog pregleda.

Vozač je dužan da bez odlaganja postupi po nalogu ovlašćenog lica i omogući vršenje kontrolnog tehničkog pregleda.

Policijski službenik mora prisustvovati vršenju kontrolnog tehničkog pregleda, radi preduzimanja odgovarajućih mera i radnji, u slučaju kada se na tom pregledu utvrdi da je vozilo tehnički neispravno.

Privredno društvo ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila dužno je da o rezultatu kontrolnog tehničkog pregleda, bez odlaganja, obavesti organ čiji je službenik uputio vozilo na kontrolni tehnički pregled.

Vozilo na kontroli tehnički pregled može uputiti i ovlašćeno lice organa nadležnog za poslove saobraćaja.

Isključenje vozila iz saobraćaja

Član 289.

Policijski službenik će isključiti iz saobraćaja vozilo:

1) kod koga je tehnički neispravan uređaj za upravljanje ili uređaj za zaustavljanje, odnosno kod koga su, u tolikoj meri tehnički neispravni i drugi uređaji i oprema, da mogu ugroziti bezbednost saobraćaja i životnu sredinu,

2) koje ima nepropisno smešten, obeležen ili pričvršćen teret,

3) koje je opterećeno preko svoje nosivosti za više od 5%,

4) ako ne obavlja vanredni prevoz u skladu sa uslovima navedenim u odobrenju o vanrednom prevozu,

5) kojim se vrši probna vožnja suprotno uslovima datim u dozvoli,

6) koje se vuče na nepropisan način,

7) koje ne ispunjavaju uslove u pogledu dimenzija, najveće dozvoljene ukupne mase ili osovinskog opterećenja, odnosno koje sa teretom premašuje najveće dozvoljene dimenzije (dužina, širina i visina) za pojedine vrste vozila, odnosno kada nema odgovarajuću posebnu dozvolu,

8) vozilo koje ima, suprotno odredbama ovog zakona, ugrađene uređaje za davanje posebnih svetlosnih i zvučnih znakova, a vozač uređaje ne ukloni u roku kojim mu je to određeno naredbom policijskog službenika,

9) koje nije upisano u jedinstveni registar vozila ili mu je istekao rok važenja registracione nalepnice, odnosno potvrde o korišćenju tablica za privremeno označavanje,

10) koje je umesto registarskim tablicama označeno nepropisnim tablicama,

11) kojim se obavlja probna vožnja bez dozvole,

12) koje je registrovano u inostranstvu, a nije osigurano u skladu propisima Republike Srbije o obaveznom osiguranju vozila,

13) koje nije podvrgnuto kontrolnom tehničkom pregledu na koji je upućen,

14) koje nije podvrgnuto merenju osovinskog opterećenja odnosno ukupne mase na koje je upućeno,

15) koje je pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno, a nije izvršeno ispitivanje i izdato uverenje o ispitivanju,

16) koje je prethodno isključeno iz saobraćaja za vreme dok isključenje traje,

Troškove smeštaja putnika i obezbeđenja vozila i tereta snosi vlasnik odnosno korisnik vozila koje je isključeno iz saobraćaja.

Policijski službenik isključiće iz saobraćaju prevozno sredstvo koje ovim zakonom nije određeno kao vozilo a kreće se po putu.

Član 292.

Isključivanje vozila, odnosno otklanjanje razloga za isključenje, obavlja se na mestu i na način da se ne ometa saobraćaj, odnosno ne ugrožava bezbednost saobraćaja.

Ukoliko je razlog za isključenje nastao na delu puta gde nije moguće ostvariti uslove iz stava 1. ovog člana, policijski službenik će narediti vozaču da odveze vozilo do najbližeg mesta gde je to moguće, pod nadzorom policijskog službenika.

Isključenje vozila traje do prestanka razloga za isključenje.

Kada je vozilo isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti utvrđene na kontrolnom tehničkom pregledu, vanredni tehnički pregled se po pravilu obavlja u privrednom društvu u kom je izvršen kontrolni tehnički pregled. Izuzetno teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova može dozvoliti da se vanredni tehnički pregled izvrši i u drugom privrednom društvu ovlašćenom za vršenje tehničkog pregleda, kada je to zbog okolnosti slučaja celishodno, odnosno opravdano.

Policijski službenik koji isključi vozilo oduzeće registarske tablice, a vozač je dužan da mu iste preda. Policijski službenik, uz pristanak vozača, može skinuti registarske tablice.

Ukoliko vozač ne izvrši naredbu iz prethodnog stava, policijski službenik će vozača dovesti nadležnom organu za prekršaje i angažovati stručno lice, da o trošku vozača, skine registarske tablice.

Ukoliko se dovođenje iz prethodnog stava ne može izvršiti odmah, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova će ovo lice zadržati najduže 24 sata.

Teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova dužna je da vodi evidencije o vozilima isključenim iz saobraćaja i oduzetim registarskim tablicama.

Policijski službenik koji je oduzeo registarske tablice zbog isključenja vozila, dužan je da vozaču izda potvrdu o oduzimanju registarskih tablica.

Teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova čiji je policijski službenik oduzeo registarske tablice dužna je vratiti registarske tablice vlasniku, odnosno korisniku vozila, kada utvrdi da su prestali razlozi zbog kojih je vozilo isključeno.

Ako vozač, odnosno vlasnik vozila ne otkloni razloge i ne zahteva vraćanje registarskih tablica, organ unutrašnjih poslova čiji je policijski službenik oduzeo registarske tablice, nakon isteka roka od 30 dana od dana isteka važenja registracione nalepnice, oduzete registarske tablice vratiće organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji.

Ukoliko isključeno vozilo ugrožava ili ometa bezbednost saobraćaja, odnosno kada se radi o preduzimanju izuzetno hitnih mera radi obezbeđenja javnog reda i bezbednosti ili radi otklanjanja neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi ili imovine, odnosno životne sredine, a vozač odbije ili nije u mogućnosti da ukloni vozilo, policijski službenik će preduzeti mere da se vozilo ukloni o trošku vlasnika, odnosno korisnika.

Kazne

Član 312.

Za povrede odredbi ovog zakona za čije sprovođenje je nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova, za koje je odredbama o prekršajima predviđena samo novčana kazna, a koje učine pravna lica i preduzetnici, prekršajni postupak u prvom stepenu se vodi pred organom državne uprave nadležnim za sprovođenje ovog zakona.

Član 313.

Za prekršaje kojima je ovim zakonom predviđena novčana kazna u fiksnom iznosu, naplata te kazne će se izvršiti tako što će učinilac uplatiti predviđeni iznos na račun propisan za uplatu javnih prihoda u roku od 8 dana od dana izdavanja naloga za plaćanje.

Policijski službenik će učiniocu prekršaja izdati nalog za plaćanje te kazne i obaveštenje da će se u slučaju da kazna ne bude plaćena u ostavljenom roku, protiv njega pokrenuti prekršajni postupak pred organom državne uprave nadležnim za sprovođenje ovog zakona.

Verodostojna isprava o prekršaju

Član 322.

Verodostojna isprava kojom se dokazuje izvršenje prekršaja, jeste u smislu ovog zakona:

1) video ili foto zapis na kome se jasno mogu videti: vozilo kojim je izvršen prekršaj, registarski broj tog vozila, i bitna obeležja prekršaja,

2) tahografski uložak ili drugi zapis sa tahografskog uređaja,

3) zapisnik o izvršenoj kontroli učesnika u saobraćaju sačinjen u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku,

4) zapisnik o izvršenom uviđaju saobraćajne nezgode, odnosno uviđajna dokumentacija,

5) zapisnik o nadzoru izvršenom na osnovu ovog zakona,

6) zapisnik o izvršenom kontrolnom tehničkom pregledu,

7) zapisnik o izvršenom merenju mase i osovinskog opterećenja,

8) izveštaj o analizi krvi i/ili drugih telesnih materija na sadržaj alkohola i/ili drugih psihoaktivnih supstanci u njima.

Kazna za radar detektore, ometače

Član 331

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 30.000 dinara ili kaznom zatvora u trajanju do 30 dana kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama:

1) člana 29. stav 1, ako se uređaj koristi

...

Član 335.

Za povrede odredbi iz sledećih članova izrećiće se kumulativno i kazneni poeni:

4) člana 29. stav 1. - 6 kaznenih poena ako se uređaj koristi

...

Član 338.

Zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom izrećiće se kumulativno vozaču za povrede sledećih odredbi:

1) člana 29. stav 1. - u trajanju od najmanje 3 meseca ako se uređaj koristi

...

Ako se već vodi postupak protiv vas...

Član 352.

Prekršaji i privredni prestupi učinjeni pre stupanja na snagu ovog zakona, vodiće se po odredbama zakona koji su važili u vreme izvršenja prekršaja, odnosno privrednog prestupa, ukoliko su povrede tih odredbi kažnjive i po ovom zakonu.

Započeti prekršajni postupci koji do stupanja na snagu ovog zakona ne budu pravnosnažno rešeni nastaviće se po odredbama zakona koji su važili u vreme izvršenja prekršaja odnosno podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, ukoliko su povrede tih odredbi kažnjive i po ovom zakonu.

Objašnjenje određenih rešenja

- Smanjanje opšteg ograničenja brzine u naseljenom mestu sa 60 na 50 km/h (član 43.) Zakonom je potencirana prednost nezaštićenih učesnika u saobraćaju. Smanjenjem brzine sa 60 km/h na 50 km/h povećava se mogućnost preživljavanja pešaka u sudaru sa vozilom za 40 %

- Zabrana stavljanja u promet i upotrebe ,,antiradara'' (član 29.)

- Zabrana upotrebe svetala za maglu u uslovima normalne vidljivosti (član 79.)

4. Sportske i druge priredbe na putu –opšta zabrana održavanja, sem u slučaju kada pod uslovima predviđenim Zakonom dozvolu za održavanje izda nadležni organ unutrašnjih poslova, a propisane su i dužnosti organizatora ovakvih priredbi, koje on izvršava po završetku priredbe, odnosno najkasnije u roku određenom u dozvoli.

Za bezbedno odvijanje saobraćaja i bezbednost svih učesnika u saobraćaju naročito je važno da vozač prilikom vožnje, dok upravlja vozilom, ne bude pod dejstvom opojnih sredstava, lekova koji usporavaju psiho-motorne funkcije organizma, kao ni alkohola. Istraživanja su pokazala da sa 0,5 o/oo alkohola u organizmu vozača rizik od saobraćajne nezgode raste od 1,2 do 1,3 putu, dok sa 1 o/oo alkohola u organizmu vozača rizik od nastanka saobraćajne nezgode je veći za 5 puta u odnosu na 0 o/oo alkohola u organizmu vozača. U skladu sa sprovedenim istraživanjima u novom Zakonu predloženo je da donja granica dozvoljene koncentracije alkohola u organizmu vozača bude 0,3 o/oo

Određivanje verodostojne isprave o prekršaju (član 322.)

- Definisanjem ovakve isprave znatno će se ubrzati postupak kao i olakšati dokazivanje u prekršajnom postupku, i sprečiti zlopupotreba procesnih prava od strane okrivljenog. Takođe, time će biti otvorena vrata za lica koja nisu ovlašćena za pokretanje prekršajnog postupka, da isti iniciraju (građani, upravljači puta, upravljači parkinga i sl.)

Odgovornost vlasnika vozila

Naše zakonodavstvo određuje motorno vozilo kao opasnu stvar. Zbog toga vlasnik vozila ima obavezu da vozilo nadzire tj. da zna kome je i kada poverio vozilo na upravljanje. U slučaju prekršaja koji je zabeležen atomatskim sistemom praćenja (npr. kamerom) evidentira se registarski broj vozila ali ne i lice koje je vozilom u trenutku prekršaja upravljalo. Jedino vlasnik zna odnosno dužan je da zna ko je upravljao vozilom. Ukoliko vlasnik ne pruži takvu informaciju, počinilac neće biti kažnjen, a i ako je sam vlasnik počinilac, moći će da izbegne odgovornost navodeći da je upravljao neko drugi, ali ne seća se tačno ko. Ukoliko ne bi postojala odgovornost vlasnika vozila, automatski sistem praćenja koji je uveliko prisutan u razvijenim državama, a koji se sve više primenjuje u nas, ne bi imao smisla. Takođe treba naglasiti problem kada je izvršen prekršaj, a nema nikoga u vozilu, kao u slučaju nepropisnog parkiranja, koji je u gradovima postao jedan od najvećih problema, a koji je sada praktično nemoguće sankcionisati, osim angažovanjem ,,pauka“.

Brisanje kaznenih poena

Naročito je značajan, kao novina u Zakonu, sistem kaznenih poena koji duže vreme postoji u većini zemaljama EU (dok su ostale zemlje u procesu usvajanja kaznenih poena), i pokazuje veoma dobre rezultate. On predstavlja jedan način praćenja ponašanja vozača, koji ima prvenstvenu ulogu da koriguje vozača ne putem kažnjavanja, već aktivnim vaspitnim i obrazovnim radom. Svaki prekršaj nosi sa sobom određen broj poena koji važe 24 meseca, poeni se sabiraju i vode u posebnoj evidenciji. Kazneni poeni se kreću u rasponu od 1 do 18, zavisno od težine učinjenog prekršaja. Ministar unutrašnjih poslova bliže će propisati način vođenja kaznenih poena i evidnecija o kaznenim poenima vozala i o oduzetim vozačkim dozvolama.

Vozaču koji izvrši određene prekršaje iz ovog Zakona izriču se, odlukom kojom je kažnjen, kazneni poeni u skladu sa ovim zakonom. Kaznene poene evidentira organ unutrašnjih poslova koji vodi vozača u evidenciji na osnovu pravnosnažne odluke o kažnjavanju. Kazneni poeni se brišu kada proteknu 24 meseca od dana pravnosnažnosti odluke o prekršaju.Takve mere treba da rezultiraju promenom ponašanja nesavesnog vozača, a ako on ipak nastavi da ugrožava bezbednost saobraćaja, vozačka dozvola će mu biti poništena, i on će imati status kao da nikada pre toga nije imao položen vozački ispit. Namera predlagača je da se preventivnim i aktivnim radom nesavesnim vozačima promeni svest o shvatanju bezbednog ponašanja u saobraćaju i riziku učestvovanja u saobraćaju.

Sve je ovo c/p iz Predloga Zakona

Share this post


Link to post
Share on other sites

i kad procitas sve ovo nisi nista pametniji...

moja je preporuka clanovima da se ne zamaraju suvoparnom materijom, nego da voze po propisima i uzivaju :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

najlakse je izglasati zakon,tesko ga je pravilno primeniti zato sto kaze manfred treba iskulirati sta bude bice!!!

ovaj zakon smeta mojim OKICAMA

Share this post


Link to post
Share on other sites

Najstrasnije je sto ovo nema ko da pravilno sprovodi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

a gde je zakon za organe koji ce ga sprovoditi,nema ga njima ce i dalje biti u principu odresene ruke,moci ce da primaju lovu za sve sem eto za radar posto ce imati memoriju ili ce preko gprs slati podatke u bazu a sta je sa ostalim,a da negovorim o onoj anarhiji koja vlada na putevima po srbiji,sto kad sede u kafani piju smore se nemaju vise kesa izadju pola sata i eto opet mogu u kafanu

Share this post


Link to post
Share on other sites

kad smo kod zakona i pandura..

zaustave me malopre ispred kafica iz kog sam izasao i daju mi da duvam, onaj ulozak vec namesten.. trazim novi zapakovan ulozak i dunem u melodiku, rezultat 0.15, hvala do vidjenja i prijatno, idem dalje..

na autokomandi me novi ker zaustavlja, potura melodiku odma bez pitanja, ja kazem evo sad sam duvao 0.15, kaze ajde opet... medjutim nije mi palo na pamet da trazim novi ulozak (takodje bio namesten vec), dunem u melodiku i pitam koji je rezultat, 0.12, kazem cao i odem.. da su me zaustavili do kuce jos koji put bilo bi 0.00 verovatno :p

Share this post


Link to post
Share on other sites

Moraju da pred tobom stave to za duvanje, nesmeju da ti daju bez da pred tobom stave novi neotpakovani.

Mene kad god su zaustavili predamnom su stavljali i UVEK je pokazivao 0,00 e sad verovatno su im pokvareni nesto ti aparati... hahahhaa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kazem ti ja Dusmane,to je IQ tester,po svoj prilici.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 

 Info

FLCS Forum koristi tzv. kolačiće (cookies), kako bi korisnicima osigurao funkcionalnost i jednostavnost korišćenja. Daljim pregledom ovog Foruma dajete svoj pristanak za korišćenje "kolačića".

×
×
  • Create New...